CONDICIONS DE RESERVA WEB

Les clàusules de les condicions de venda i reserva del LLOC WEB: https://gabinetpsicologicmataro.cat, de la que és administrador, ANEMM CENTRE DE NEGOCIS, S.L, en endavant, ANEMM, regulen la comercialització venda i reserva online dels nostres tallers, formacions i llibres.

Degut al contingut i la finalitat del LLOC WEB, les persones que vulguin informació del Centre hauran d’omplir el formulari de contacte, els que desitgin reservar la participació als tallers o comprar els llibres han de registrar-se en el formulari d’USUARIS/CLIENTS completant el formulari de REGISTRE. Les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per a la seva protecció, en atenció al Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, article 13; l’LOPD-3/2018, de garantia dels drets digitals, l’LSSI-CE-34/2002, Llei 9/2014 General de Telecomunicacions, Directiva 2011/83/UE, sobre els drets dels consumidors; i la Llei 3/2014, que modifica el tex de la Llei General de defensa dels consumidors, usuaris i altres Lleis complementàries.

En referència als drets i llibertats fonamentals dels interessats que requereixen la protecció de les seves dades personals, en particular d’aquells interessats menors de 16 anys, el Reglament General-UE-2016/679, en el seu article 6, apartat f, i l’article 7 de l’LOPD-3/2018, de garantia dels drets digitals, estableixen que aquests no puguin atorgar el seu consentiment per a què un comerç online reculli les seves dades personals. En aquests casos hauran de ser els seus representants legals (pares o tutors) els que ho facin en nom seu, llevat que el menor tingui com a mínim 16 anys, en el que llavors sí serà lícit el seu consentiment.

1. INFORMACIÓ DEL CONTINGUT WEB:

El LLOC WEB: https://gabinetpsicologicmataro.cat, de la que ANEMM n’és l’Administrador, actua com a Marketplace de la reserva i inscripció online dels tallers en diferit, de tractaments psicològics que consten de documentació i l’accés durant un any als continguts i vídeos explicatius de cada un; tallers en directe als que s’hi accedeix en directe el temps estipulat de durada; cursos presencials mitjançant el sistema de videoconferència en línia zoom, amb places limitades i una durada de tres mesos amb classes setmanals en directe, de les que es disposarà del material i continguts del curs per a consulta durant un any.

Un cop formalitzada la inscripció per a la participació en els tallers i cursos presencials, l’administrador del web enviarà una contrasenya i usuari per a poder accedir a la formació sol·licitada a la pàgina web.

Els llibres escrits per la Dra. Cristina Martínez Viana, com la “Guía definitiva para potenciar tu autoestima” i la “Pinyagenda”, que es distribueix anualment amb reserves de compra el mes de setembre i lliurament el mes de novembre, són els llibres que podràs reservar seguint el procés de compra d’aquesta pàgina web.

2. PREUS DE LES RESERVES I ENVIAMENTS DE LLIBRES:

Els preus exposats que s’indiquen al LLOC WEB inclouen l’IVA en la compra de llibres i en les reserves i inscripcions als cursos i tallers, i el preu dels enviaments dels llibres dependrà del pes, volum i distància, tarifa que quedarà reflectida en el moment de formalitzar la compra a l’apartat de REGISTRE.

3. FORMALITZACIO DE LES RESERVES:

Formalitzada la reserva i l’acceptació de les condicions de reserva i condicions d’ús web i la confirmació del procés de compra a l’apartat de REGISTRE, l’administrador del web https://gabinetpsicologicmataro.cat, enviarà un correu electrònic a l’USUARI/CLIENT amb els detalls de la reserva o compra adquirida.

4. FORMA DE PAGAMENT:

L’USUARI/CLIENTE, pagarà en el moment de realitzar la reserva del producte amb la moneda d’euro (€) i abonarà l’import corresponent a la reserva o compra mitjançant TARGETA DE DÈBIT, VISA I MASTERCARD.

L’USUARI/CLIENT, haurà de notificar a l’administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el sistema de pagament emprat, mitjançant correu electrònic, info@gabinetpsicologicmataro.cat, o via telefònica, +34 93 790 85 96, en el menor termini de temps possible perquè l’administrador pugui realitzar les gestions oportunes.

4.1. MESURES DE SEGURETAT:

El LLOC WEB compleix amb la normativa PCI-DSS (Payment Card Industry-Data Security Standard), de compliment obligatori per a tots els webs que emmagatzemen i processen informació financera sensible com la targeta de crèdit/dèbit.

El LLOC WEB, https://gabinetpsicologicmataro.cat, compta amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits a 256 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible i comprensible pel dispositiu de l’USUARI i el del LLOC WEB.

5. TERMINIS I LLOC DE LLIURAMENT DE LES COMANDES:


Per a l’enviament de llibres, cada destí té un termini de lliurament que s’especifica en el procés de confirmació de la comanda. El termini de lliurament habitual de la comanda és de 24 a 48 hores aproximades indicades en dies hàbils, tot i que un endarreriment en el lliurament no serà motiu de penalització.

L’administrador de la pàgina web no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l’adreça del client introduïda en el formulari de registre de la comanda sigui incorrecta o hi manquin dades de l’USUARI/CLIENT.

Els terminis poden variar per motius logístics o de força major. En cas d’endarreriment en el lliurament, l’administrador de la pàgina web informarà als seus USUARIS/CLIENTS, així que en tingui coneixement.

Cada lliurament es considerà efectuat a partir del moment en què la comanda es posi a disposició de l’USUARI/CLIENT, i es materialitzarà mitjançant el sistema de control utilitzat per l’empresa de Missatgeria que realitza el transport de la comanda. No es consideraran endarreriments en el lliurament aquells casos en què la comanda s’hagi posat a disposició de l’USUARI/CLIENT dins el termini i no hagi pogut ser lliurada per motius imputables l’USUARI/CLIENT.

SEGUIMENT DE LA COMANDA: Quan la comanda surti de la nostra empresa s’enviarà un correu electrònic a l’USUARI/CLIENT notificant-li que la seva comenda de llibre/s està sent enviada pel sistema de missatgeria.

5.1. LLIURAMENTS NO REALITZATS I PÈRDUES DE LA COMANDA:

Si en el moment del lliurament l’USUARI/CLIENT es troba absent, el repartidor deixarà un comprovant de lliurament indicant com procedir per a recollir la comanda del seu llibre/s.

L’administrador de la pàgina web contracta com a part del servei de lliurament de les comandes a una empresa de missatgeria que garanteix que el lliurament es realitzi.

Si passats 5 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no s’ha concertat el lliurament, l’USUARI/CLIENT s’haurà de posar en contacte amb l’administrador de la pàgina web i comunicar la possible incidència.

En cas que l’USUARI/CLIENT no procedeixi d’aquesta manera, passats els dies hàbils que tenen estipulats els repartidors del transport des de la sortida a repartiment de la comanda, aquesta serà retornada i l’USUARI/CLIENT haurà de fer-se càrrec de les despeses de retorn de la comanda, així com de les despeses de gestió associades.

Si el motiu pel que no s’ha pogut fer el lliurament és la pèrdua de la comanda, ANEMM iniciarà una investigació que endarrerirà el lliurament de la comanda, circumstància que l’administrador d’aquest web resoldrà amb el cliente.

5.2. DELIGÈNCIA EN EL LLIURAMENT DE LA COMANDA:

L’USUARI/CLIENT haurà de comprovar el bon estat de la comanda de llibre/s davant el repartidor que, per compte de l’administrador de la pàgina web, realitza el lliurament de la comanda sol·licitada. Si posteriorment, un cop revisat el llibre/s, l’USUARI/CLIENT detecta qualsevol incidència, com indicis d’haver estat manipulat o qualsevol desperfecte causat durant l’enviament, l’USUARI/CLIENT es compromet a comunicar-lo, el més aviat possible, a l’administrador de la pàgina web, al telèfon: +34 93 790 85 96, o via correu electrònic: info@gabinetpsicologicmataro.cat.

6. DESISTIMENT O CANCEL·LACIÓ:

6.1. PROCEDIMENT DE CANCEL·LACIÓ O DESISTIMENT:

El contingut d’aquestes clàusules web actuen com a comprovant de reserva, inscripció i compra entre l’administrador del web i el client. D’acord al Reial Decret legislatiu 1/2007, article 71, i la Llei 3/2014, de 27 de març, els llibres comprats en aquesta pàgina web es podran tornar i reemborsar, sempre que l’USUARI/CLIENT li comuniqui a l’administrador la seva intenció de retornar el llibre/s. Per fer-ho disposarà de 14 dies hàbils des de la recepció del llibre/s adquirit/s fins a la devolució i arribada a les instal·lacions d’ANEMM.

El dret de desistiment o cancel·lació no serà aplicable, en atenció a l’article 103 de la Llei 3/2014, quan concorrin els següents apartats:

e) El subministrament de bens precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció i que es trenqui el precinte després de l’entrega.

i) El subministrament de gravacions sonores o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin sigut desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament. ( aquest apartat també inclou els llibres).

m) El subministrament de contingut digital que no s’ofereixi en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva banda de què, en conseqüència, perd el seu dret de desistiment.

L’administrador de la pàgina web només acceptarà devolucions o cancel·lacions que compleixin els següents requisits:

En els tallers i cursos presencials mitjançant el sistema zoom de videoconferència en línia reservats i inscrits amb anterioritat, s’acceptarà la cancel·lació al curs o taller i la devolució de l’import o la part corresponent si la sol·licitud es produeix amb una setmana d’antelació (7 dies).

La sol·licitud d’anul·lació de la inscripció i assistència als tallers i cursos presencials, tindrà una penalització a la devolució de l’import, per ser cursos tancats amb presència limitada de participants.

Si el motiu de la devolució és imputable a l’administrador de la pàgina web (el producte és incorrecte o incomplet, no és el que s’havia demanat, etc.), l’import de la devolució serà reemborsat, en aplicació de l’article 107.1 de la Llei 3/2014. Si el motiu és un altre, el cost de les despeses de devolució aniran a càrrec de l’USUARI/CLIENT.

Per a procedir amb una devolució, s’han de seguir els passos següent:

a.- S’haurà d’Informar a la major brevetat en dies hàbils que es vol cancel·lar la inscripció o reserva.

b.- L’administrador de la pàgina web, accepta i tracta les devolucions i canvis a l’empara de les lleis locals i la Directiva de la UE.

7. REEMBORSAMENT AL CLIENT:

L’administrador de la pàgina web gestionarà la devolució de l’import de la comanda mitjançant el mateix sistema que es va emprar per al pagament. L’aplicació de la devolució al compte o targeta de l’USUARI/CLIENT, dependrà del sistema de pagament i de l’entitat bancària emissora.

8. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:

Els presents termes i condicions de venda i ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de MATARÓ, la ciutat origen d’ANEMM, titular del LLOC WEB, llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.

8.1. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES:

En aplicació de la Llei 7/2017, de 2 de novembre, a l’article 40.5, per qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, Reglament-UE-524/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, a l’article 5.1, relatiu a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum per a les compres de productes online: Plataforma de resolució de litigis en línia: (clica aquí).

9. POLITICA DE PRIVACIDAD:

ANEMM, amb CIF: B-65734527, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça: SANT BENET, 41, Codi Postal: 08302, Localitat: MATARÓ, Província: BARCELONA, o al correu electrònic: info@gabinetpsicologicmataro.cat, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

ACTUALIZACIÓN DE LAS CLÁUSULAS: 10/05/2022