La Reestructuració Cognitiva (RC)

La forma en què interpretem i emmagatzemem els diferents esdeveniments posseeix una influència directa en la manera en què ens sentim i actuem. L’ésser humà es troba contínuament emetent judicis sobre les diferents experiències que es van succeint al llarg de la seva vida, i aquestes, amb el temps s’arrelen en forma de supòsits i creences més o menys generals sobre si mateixos i el món.

D’aquesta manera, el component cognitiu juga un paper crucial en l’explicació de moltes alteracions emocionals com ara els trastorns d’ansietat, la baixa autoestima o la depressió. En aquesta línia, tot i que existeixen esdeveniments potencialment negatius (ex; mort d’un ésser estimat) els quals poden facilitar l’aparició de certs desordres emocionals, la tècnica s’emmarca dins de la teoria segons la qual no són els esdeveniments en si mateixos els responsables de generar una resposta emocional i conductual específica, sinó les interpretacions i anticipacions que fem d’aquests successos juntament amb les creences associades a aquests. Per això, aquest procediment emergeix com una alternativa altament eficaç per reduir el malestar associat a molts problemes psicològics.

La RC consisteix en aprendre a detectar, analitzar i qüestionar els pensaments desadaptatius, de tal manera que es substitueixin per altres més adequats i generalment objectius, reduint i/o eliminant així la pertorbació conductual i/o emocional produïda pels primers. Per a això, es parteix de la premissa segons la qual les nostres interpretacions inicials són hipòtesis, i el client, amb l’ajuda del terapeuta, buscarà recollir dades per determinar si aquestes són útils o correctes. Així, formulant certes preguntes i dissenyant exercicis específics, buscarem avaluar i sotmetre a prova els diferents pensaments negatius per arribar a una conclusió el més objectiva possible sobre la seva validesa i utilitat.

Els principals objectius recauen en: Identificar els pensaments desadaptatius que provoquen una resposta conductual i emocional específica. Aprofundir en la comprensió de l’impacte que aquestes cognicions poden tenir sobre aquestes respostes. Aprendre a considerar-les com a hipòtesi que han de ser sotmeses a prova i discutides. Qüestionar-les de manera conductual i verbal mantenint una actitud oberta i neutra. I modificar-les o substituir-les per d’altres més objectius, realistes i útils pel nostre estat emocional.

Finalment és important tenir en compte que encara que el sistema cognitiu és crucial per comprendre molts problemes, en ocasions aquest component pot no ser sempre el principal encarregat del malestar. En aquest sentit, tot i que la RC ha demostrat eficàcia per a diverses problemàtiques, aquesta s’ha d’adequar a les característiques de la persona i combinar-se amb les tècniques necessàries encarades a treballar aquells aspectes que es considerin importants, la qual cosa facilitarà i assegurarà una millora major i més prolongada.

En cas de voler rebre més informació al respecte, els nostres professionals, situats a Mataró, procuraran ajudar-te i resoldre tots els teus dubtes.