Mindfulness en el sistema educatiu

El mindfulness o “consciència plena”, és un terme que, tot i que posseeix les seves arrels en la meditació, i concretament en el budisme, actualment al·ludeix a un procediment o tècnica psicològica encarada a que la persona adquireixi l’habilitat o capacitat de centrar la totalitat de la seva atenció en el moment present, adoptant una postura no interpretativa ni jutjadora, on cada pensament, sentiment o sensació que sorgeixin sigui reconegut i acceptat com a tal. En aquest sentit, tot i haver estat conreada durant anys principalment a l’orient, des de fa un temps relativament breu ha estat incorporada a diferents àmbits, entre ells programes de promoció de la salut, com a estratègia específica dins d’intervencions psicoterapèutiques, i més recentment en el àmbit educatiu.
Aquest mecanisme ha demostrat efectes beneficiosos en una diversitat àmplia de símptomes i espectres, reflectint-se de manera més significativa en problemes d’ansietat, depressió i dolor crònic, on acostuma a formar part de programes d’orientació cognitiu-conductual, els quals ja han demostrat la seva eficàcia en aquests i altres àmbits. El mecanisme bàsic subjacent a aquesta tècnica se centra en l’entrenament de l’habilitat metacognitiva; és a dir, l’habilitat d’atendre a la qualitat de l’atenció amb la finalitat de fer-nos conscients de les reaccions automàtiques i dels processos psicològics que hem sobre-après i que, amb molta freqüència, contribueixen al desenvolupament i/o manteniment del desequilibri emocional i conductual. A més però, cal esmentar que la seva aplicació en grup també ha resultat beneficiosa, lo qual ha permès que la seva demanda des de diferents serveis assistencials sigui cada vegada més pronunciada.
Al costat d’això, i tenint en compte el que s’ha exposat fins ara, la utilització ha anat més enllà del terreny “clínic”, començant a utilitzar-se en el sistema educatiu. La seva fàcil aplicació, la rapidesa amb la que s’aprèn, els seus efectes positius no solament pel que fa a salut i benestar sinó també en termes de cost-benefici, i la seva ràpida eficàcia demostrada també a nivell grupal, han contribuït a que resulti una tècnica atractiva i susceptible a ser aplicada a una multiplicitat molt diversa d’àmbits. Així, ha començat a adquirir un paper significatiu a les escoles i als instituts, presentant-se en format de taller entre els diferents cursos de primària i secundària. Entre els seus beneficis es comencen a trobar els següents:
–    Reducció de l’estrès i el malestar: A més del seu potencial per reduir simptomatologia ansiosa i depressiva en diferents trastorns, el mindfulness sembla estar demostrant eficàcia per combatre l’estrès i el malestar associat a certs aspectes de l’àmbit escolar, com poden ser l’arribada dels exàmens o la sobrecàrrega de feina.

–    Millora de processos cognitius: Al costat d’això, no només es centra en atenuar o disminuir el malestar, sinó que també pot ser beneficiós de cara a potenciar certes habilitats, i entre elles l’atenció i la concentració. Alguns alumnes manifesten estar millorant la seva capacitat per focalitzar-se tant a classe com en l’estudi independent. Això a més, es veu reforçat pel fet que en alguns instituts es reporta una millora significativa en el seu rendiment acadèmic.

–    Cohesió grupal: Els beneficis semblen anar més enllà de l’objectiu buscat inicialment. El fet de ser presentat en format taller i de forma lúdica repercuteix en la vinculació entre professor i alumnes, i entre aquests mateixos. En aquest sentit, després de la seva realització s’acostuma a deixar un espai per compartir l’experiència i analitzar els efectes i les dificultats trobades, la qual cosa permet enfortir els mecanismes de l’exercici.
Hi ha altres conseqüències positives vinculades a l’aplicació del mindfulness a l’escola, i algunes d’aquestes encara estan per descobrir. Com s’ha remarcat, està en vies d’expansió, però sembla repercutir de manera significativament positiva en un rang molt ampli de població. És cert però, que la seva utilització s’ha d’adaptar a les característiques del col·lectiu que tinguem davant, tenint en compte per exemple la presència o no de problemes psicològics, l’edat del subjecte, o l’idioma. Tot i així, al ser una estratègia on l’aprenentatge i l’ensenyament resulten a priori, relativament senzills, possibilita reproduir-lo en gairebé qualsevol context.
Pots ampliar la informació d’aquest o altres temes que t’interessin assessorant-e pel nostre equip de psicòlegs situats a Mataró. Et proporcionarem tota l’ajuda que necessitis.