Què són i com podem detectar alumnes amb altes capacitats?

Els nens i adolescents amb altes capacitats obtenen respostes notablement per sobre la mitjana d’altres individus de la mateixa edat, experiència o entorn. No només és en l’àrea cognitiva on obtenen resultats molt satisfactoris sinó que poden destacar en altres àmbits com en l’artístic/creatiu, l’esportiu…
Les altes capacitats es poden trobar en nens i adolescents de tots els grups culturals, en tots els nivells socials i en tots els àmbits de l’activitat humana.
Dins la família de les altes capacitats, a nivell psicològic, podem fer tres tipus de diagnòstics diferents:
–    La precocitat intel·lectual: ens referirem a aquells alumnes que, per una qüestió evolutiva únicament, aprenen més ràpid que els altres alumnes de la mateixa edat. Per tant, no estaria indicant nivells superiors d’intel·ligència. Amb el temps, a mesura que l’infant va madurant, aquests nivells s’equilibren i/o estabilitzen obtenint resultats dins la normalitat.

–    La superdotació: només a partir dels 12 anys podríem parlar d’un possible cas de superdotació. En edats més primerenques, ens podríem confondre amb un cas de precocitat. L’alumnat amb superdotació presenta nivells per sobre la mitjana d’alumnes de la seva edat en totes les àrees. Per tant, no només ens fixarem en el nivell d’intel·ligència sinó també en altres àrees com la creativitat, la gestió d’emocions o la resolució de problemes.

–    El talent: l’alumnat que presenta un talent fa referència a infants que tenen una aptitud molt notòria en algunes àrees concretes. Parlaríem de talent simple quan només presenta aptitud en una àrea específica i, pel que fa a les altres àrees, obtenen resultats dins la normalitat. I en canvi, parlaríem de talent complex quan fossin dues o més àrees específiques les que presentessin valors per sobre de la mitjana. Hem de tenir en compte que es pot tenir un talent tant a nivell artístic, com espaial, com social..

Aquest alumnat, juntament amb la seva família, ha de rebre unes orientacions específiques a l’aula i també a nivell psicològic. És per aquest motiu que és tan necessari d’acudir a un/a professional especialitzat/da (psicòleg/a) si es detecta qualsevol símptoma que pugui relacionar-se amb les altes capacitats per tal de poder fer-ne un diagnòstic acurat. Així mateix, també és essencial de fer les coordinacions pertinents amb el centre educatiu al qual assisteixi l’alumne per tal d’ajustar al màxim una adaptació curricular que inclogui les adaptacions flexibles necessàries per optimitzar al màxim el rendiment d’aquests alumnes acceptant el seu ritme d’aprenentatge, tenint en compte els seus interessos, vetllant per la seva motivació i inclusió a l’aula en tot moment.
El nostre equip de professionals situat a Mataró, t’ajudarà i facilitarà informació en cas de voler aprofundir sobre aquesta temàtica. No dubtis en contactar amb nosaltres.