Què són les dislàlies?

La dislàlia és una alteració específica de la parla caracteritzada per dificultats en l’articulació d’algun o alguns fonemes, ja sigui substituint aquests per altres, o per l’alteració o absència d’alguns sons concrets. Avui dia constitueix un dels problemes de la parla i del llenguatge més freqüents en població infantil. Es considera que fins als 4 anys aquestes són evolutives o “normals”, és a dir com a conseqüència de la manca de maduresa del sistema nerviós el qual possibilita els moviments necessaris per a l’articulació. A partir d’aquí, quan aquesta problemàtica perdura més enllà dels 4 anys d’edat, pot requerir una intervenció específica encarada a prevenir majors complicacions i a establir una articulació adequada, la qual serà duta a terme per un logopeda.
Els nens que pateixen aquesta problemàtica presenten una sèrie d’errors a l’hora d’articular sons de la parla, com poden ser addició, omissió, substitució o distorsió d’aquests. Aquestes alteracions poden apreciar-se, a més, en qualsevol punt de les paraules pronunciades, ja sigui al principi, al mig o al final d’aquestes. Al costat d’això, és important tenir en compte que per diagnosticar aquesta problemàtica s’han de descartar trastorns neurològics, hipoacúsia o algun altre problema biològic que pugui explicar-ho.
D’altra banda, aquesta problemàtica pot classificar-se en diferents tipus segons la causa a la qual atenguem. Així, tot i que existeix controvèrsia sobre això, avui dia es consideren quatre subtipus:
– Dislàlia evolutiva: Per articular de manera adequada cal adquirir una certa maduració cerebral. Per això, cal normalitzar els errors comesos en les primeres etapes en l’articulació de fonemes. D’aquesta manera, encara que solen anar acompanyats de preocupació i malestar per part dels pares, parlem d’aquest tipus quan aquests errors desapareixen amb el temps i sempre abans dels quatre anys d’edat.
– Dislàlia orgànica: Podem classificar-la en aquest subtipus quan les alteracions apareixen com a conseqüència d’un problema orgànic. Quan hi ha una alteració greu en el sistema nerviós central, parlem de disàrtria. D’altra banda, si ens referim a malformacions o alteracions en els òrgans de la parla (llengua, llavis, paladar, etc.), a aquesta problemàtica se li denomina disglòssia.
– Dislàlia audiògena: La causa de les dificultats en l’articulació presentades es troba en un problema auditiu. Així, al no poder sentir correctament, no hi ha una adequada discriminació auditiva, la qual cosa pot portar a confusió davant de certs fonemes auditius. El tractament ha d’anar encarat doncs a millorar aquesta discriminació, corregir els fonemes distorsionats i implantar aquells inexistents.
– Dislàlia funcional: És el subtipus més freqüent i es produeix per un mal funcionament dels òrgans articulatoris, sense que hi hagi una causa orgànica que ho expliqui. A partir d’aquí, s’han proposat alguns arguments per explicar aquest problema. Per exemple, la manca de control en la psicomotricitat fina, una estimulació lingüística deficitària, la sobreprotecció o els traumes poden entorpir el procés i facilitar l’aparició d’aquestes alteracions.
Tot i que la intervenció específica per a aquesta alteració del llenguatge sigui duta a terme des de la logopèdia, el coneixement i la detecció primerenca en l’àmbit escolar pot ser crucial per a fomentar la millora del nen. A més, en aquest procés han de participar, establint llaços de comunicació constants, el professional, el tutor o tutors de l’escola i la família.
Si vols rebre més informació al respecte o consideres que pots necessitar ajuda per a aquest o altres problemes semblants, des del nostre centre de psicologia a Mataró intentarem solucionar tots els dubtes i peticions que tinguis.