La intel·ligència emocional

QUÈ ÉS LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL?
Intel·ligència emocional és un concepte que van definir els psicòlegs Salovey i Mayer l’any 1990 com “la capacitat de supervisar els sentiments i les emocions d’un mateix i dels altres, de discriminar entre ells i utilitzar aquesta informació per dirigir els propis pensaments i accions.”.
No és fins l’any 1998 que el psicòleg i periodista Daniel Goleman, amb el seu llibre “Intel·ligència emocional” que destaca el paper que té la intel·ligència emocional per sobre del quocient intel·lectual per assolir l’èxit tant professional com personal.
La Intel·ligència emocional inclou 4 habilitats que estan inter-relacionades :
1-      PERCEPCIÓ EMOCIONAL: L’habilitat per percebre, identificar, valorar i expressar emocions. Inclou la capacitat o l’habilitat d’expressar les emocions adequadament .
2-      FACILITACIÓ EMOCIONAL DEL PENSAMENT: Les emocions experimentades fan de senyal que influeix directament en el pensament, ja que dirigeixen l’atenció a la informació rellevant. Un clar exemple seria que el benestar afavoreix la creativitat.
3-      COMPRENSIÓ EMOCIONAL:  L’habilitat de comprendre i analitzar les emocions utilitzant el coneixement emocional. Les senyals emocionals en les relacions interpersonals són enteses. La persona és capaç de comprendre i raonar sobre les emocions per tal de poder-les interpretar i es tenen doncs habilitats per comprendre sentiments complexos com per expemple l’amor i l’odi que es pot sentir per un ésser estimat quan es té un conflicte.
4-      REGULACIÓ EMOCIONAL: És l’habilitat de tenir pensaments que promoguin el creixement emocional, intel·lectual i personal per fer possible la regulació de les emocions a les situacions de la vida quotidiana. És la capacitat també de regular les emocions pròpies i les dels altres i de disminuir les emocions negatives i potenciar les positives.
La intel·ligència emocional, doncs, seria la capacitat que té una persona per gestionar, comprendre, seleccionar i treballar les seves emocions i les dels altres amb eficiència i generant resultats positius.
Hi ha persones que s’enfaden amb freqüència, que s’impacienten sovint o que estan tristes la major part del temps. Aquest són clars exemples de persones amb poca intel·ligència emocional. Per contra, aquelles persones que es coneixen bé a sí mateixes, amb els seus defectes i les seves virtuts, que reflexionen i pensen abans d’actuar, que expressa el que pensa en tot moment el que pensa i el que sent sense agredir als altres, que dóna la importància justa i necessària a les coses per tal que no l’afectin negativament i que sap relativitzar aquesta seria una persona amb una molt bona intel·ligència emocional.
CARACTERÍSTIQUES D’UNA PERSONA AMB BONA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
1-      És reflexiu i pensa abans d’actuar. Això significa que la raó i l’emoció van de la mà en tot moment.
2-      Té empatia. Pot entendre, respecta i gestiona les emocions dels demés perquè és capaç de posar-se “a la pell de l’altre”. Això fa que la gent que ens envolta estigui a gust al nostre costat.
3-      Sap triar les emocions adequades a cada situació per tal que el seu comportament sigui l’òptim. Si davant d’un mal comportament per part de la parella ens enfadem i comencem a discutir, estem triant malament les emocions. Si al contrari triem estar tranquils i expressar amb cordialitat el que ens ha molestat, donarem l’oportunitat a la parella de que rectifiqui, es disculpi i possiblement aconseguirem que no es torni a comportar de la mateixa manera en el futur. No és qüestió de cedir o deixar-ho passar, sino de gestionar la situació de forma eficient.
4-      Coneix bé les emocions negativers i lkes sap gestionar adequadament, sobretot les que tenen relació amb la ràbia, la tristesa, l’ansietat i la frustració.
5-      Sap viure la vida amb elevats nivells de motivació i optimisme i sap treure l’aprenentatge positiu de les adversitats que viu.
6-      És feliç i viu en pau. El que determina la felicitat és el sentir constantment emocions positives. Si les emocions són positives, la vida és positiva.
7-      Sap adaptar-se a cada situació, problema i adversitat amb optimisme i eficiència. No es sent abatut davant les dificultats.
De la mateixa manera que hi ha hàbits que tenim a la nostra vida per tenir una vida més saludable com fer esport o cuidar l’alimentació, podem tenir una sèrie d’hàbits que ens poden fer més intel·ligents emocionalment.
Cristina Martínez Viana
Psicòloga i Directora
Gabinet Psicològic Mataró