Permissivitat, control i afecte parental i consum de drogues en adolescents

Antecedents: Els pares juguen un paper important a l’hora de determinar el risc del consum de drogues dels seus fills. L’objectiu d’aquest estudi va ser analitzar com la permissivitat cap al consum de drogues i control i afecte del pare i mare estaven relacionades amb el consum d’alcohol, tabac i cànnabis.

Mètode: La mostra va estar composta per 1.428 joves (51,8% homes) d’entre 11 i 19 anys de Mallorca.

Resultats: Aquells joves que percebien als seus pares més permissius, amb menor control per part de la mare i majors nivells d’afecte tant matern com a patern, tenien més probabilitats de consumir alcohol, tabac i cànnabis. Es van trobar diferències en funció del sexe dins d’aquest patró. Les variables d’afecte i control per part de la mare no van ser influents en el cas dels homes, mentre que el patró general es va mantenir en el cas de les dones.

Conclusions: Aquest estudi ressalta la importància de la permissivitat percebuda i és necessari tenir en compte el sexe de pares i fills a l’hora de proporcionar afecte i control, ja que són els pares els que influeixen en els fills homes i les mares en les dones.

Autor-s: Elisardo Becoña; Úrsula Martínez; Amador Calafat…(et.al)
Paraules claus: Permisividad, Control, Afecto, Drogas, Familia, Jóvenes.
Keywords: Permissiveness, Control, Affect, Drugs, Family, Young people.)